★ Virs 70 Eur BEZMAKSAS Piegāde ★

Privātuma Politika


KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

Informējam, ka kopš 2018. gada 25. maija Latvijā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK, turpmāk tekstā – Regula, kas nosaka fizisko personu personas datu apstrādes kārtību.

SIA "Ezoterika" ir veikusi nepieciešamās darbības, lai ievērotu Regulas prasības un nodrošinātu, ka klienta, turpmāk tekstā – Klients, kas lieto interneta veikalu vietnē www.ezoterikabio.lv, turpmāk tekstā – Interneta veikals, un iegādājas minētajā Interneta veikalā pārdotās preces (gadījumā, ja iegādājas), turpmāk tekstā – Preces, personas dati tiek glabāti droši, apstrādāti tiesiski un tikai atbilstoši noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem.
Lai Klienti būtu informēti par to, kādus personas datus SIA "Ezoterika" par tiem vāc un apstrādā, tika izstrādāta un apstiprināta SIA "Ezoterika" Klientu personas datu apstrādes politika, turpmāk tekstā – Politika, šādā redakcijā:

1. Personas datu apstrādes Pārzinis un tā kontaktinformācija
1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Ezoterika", reģistrācijas Nr. 40003666372, juridiskā adrese: Rīga, Pavasara gatve 2-93 LV-1082, turpmāk tekstā – Sabiedrība.
1.2.  Ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos iespējams sazināties ar Sabiedrību sūtot e-pastu uz info@ezoterika.lv vai vēršoties Sabiedrības birojā šādā adresē: Stabu 73-9, Rīga LV-1009, Latvija, turpmāk tekstā – Birojs, kura darba laiks ir katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 18:00.

2. Personas datu iegūšana un kategorijas
2.1. Personas dati var tikt iegūti no Klienta un/ vai nepieciešamības gadījumā arī no citiem avotiem, piemēram, publiski pieejamās informācijas. Personas datu kategorijas, kuras Sabiedrība var vākt un apstrādāt, ir uzskaitītas Politikās pielikumā Nr. 1.
2.2. Lai novērstu šaubas, paskaidrojams, ka par Klientu tiek vākti un apstrādāti tikai tie personas dati, kas nepieciešami, lai sasniegtu Politikas 3. sadaļā norādītos mērķus. Tikai retos gadījumos par Klientu tiks vākti un apstrādāti visi pielikumā Nr. 1 norādītie personas dati.

3. Personas datu apstrādes mērķi
Sabiedrība apstrādā Klienta personas datus šādiem mērķiem:
3.1. Distances līguma (pirkuma līguma) noslēgšanas un pildīšanas nolūkā. Lai Sabiedrība varētu Klientam pārdot Interneta veikalā pieejamās Preces, Sabiedrībai ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos:
Pirkuma datus, turpmāk tekstā Pirkuma dati.
Gadījumā, ja Klients nevēlas, lai Politikas 3.1. punktā norādītā mērķa sasniegšanai tiek apstrādāti viņa Pirkuma dati, tad Sabiedrība atsakās Klientam pārdot Preces. Šādu Klientu personas datu apstrāde ir būtiska distances līguma (pirkuma līguma) noslēgšanai un pilnīgai izpildei, turklāt saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē internetā veicamos norēķinus un grāmatvedības uzskaites kārtošanu, Klienta Pirkuma datu apstrāde ir Sabiedrības likumiskais pienākums.
3.2. Lai Klients varētu saņemt un izmantot plašāk Interneta Veikalā sniegtos pakalpojumus, Sabiedrībai ir nepieciešams ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos:
Reģistrācijas datus;
Interneta veikala izmantošanas datus.
3.3. Lai saņemtu individuālu pieeju (Sabiedrība spētu sniegt individuālus piedāvājumus), laika taupīšanas nolūkā un lai automatizētas apstrādes rezultātā noteiktu Klienta iecienītākās un aktuālākas Preces, kā arī mērķi sniegt Klientam individualizētus piedāvājumus, Sabiedrībai ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos:
Klienta personalizētos datus
Vispārēju un individualizētu piedāvājumu nolūkā Sabiedrība sūta Klientam jaunumu paziņojumus caur e-pastu korespondenci.
Klientam ir tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšējas brīdināšanas, atteikties no iepriekš minēto paziņojumu saņemšanas. Atteikties no paziņojumu saņemšanas Klients var, sūtot e-pastu uz info@ezoterika.lv 
vai gadījumā, ja Klients ir reģistrējies Interneta veikalā, tad savā personīgajā profilā.
3.4. Lai Interneta veikala izmantošana būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, tad pakalpojumu uzlabošanas nolūkā Sabiedrība veic patstāvīgu savas darbības analīzi, kuras laikā Sabiedrībai ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos:
Sīkdatnes;
Analītiskos datus.
3.5. Sabiedrības un/ vai Klienta interešu aizsardzībai. Lai aizsargātu Klienta un/vai Sabiedrības intereses; lai sniegtu pierādījumus komercdarījumiem un citai komerciālai komunikācijai (e-pastu glabāšana, iesniegto dokumentu glabāšana utt.); pamatojoties uz līguma izpildi; lai Sabiedrība leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu Sabiedrība zīmola, pakalpojumu, Preču negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu, vai tīša traucējumu radīšanu; iekšējai apmācībai vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai, Sabiedrībai ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos:
Pirkuma datus;
Interneta veikala izmantošanas datus.
3.6. Prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai un aizstāvībai. Lai nodibinātu, īstenotu, aizstāvētu un cedētu prasījuma tiesības, pamatojoties uz distances līguma (pirkuma līguma) izpildi vai, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms distances līguma (pirkuma līguma) noslēgšanas vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Sabiedrība leģitīmajās interesēs īstenotu prasījuma tiesības, Sabiedrībai ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos:
Pirkuma datus;
Interneta veikala izmantošanas datus.
3.7. Juridisko pienākumu izpildei. Lai pildītu piemērojamos likumus un starptautiskos nolīgumus, kā arī, lai pārbaudītu identitāti, pamatojoties uz distances (pirkuma) līguma izpildi, vai, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms distances (pirkuma) līguma noslēgšanas vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Sabiedrība leģitīmajās interesēs aizsargātu Sabiedrība tiesiskās intereses, Sabiedrībai ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos:
Pirkuma datus;
Interneta veikala izmantošanas datus.
3.8. Informācijas sniegšana publiskajām institūcijām: lai sniegtu informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, jebkurus no Sabiedrībai pieejamajiem Klienta personas datiem (atkarīgs no attiecīgā pieprasījuma un tā tiesiskā pamatojuma).
3.9. Gadījumā, ja Klients izsaka Sabiedrībai jebkādu lūgumu vai uzdod jautājumu, tad var tikt apstrādāti jebkuri Klienta personas dati, kas norādīti Pielikumā Nr. 1 (atkarīgs no lūguma un/ vai jautājuma būtības un mērķa).
3.10.  Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiks informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos datus Sabiedrībai.
3.11.  Sabiedrība neapkopo Klientu interneta pārlūkprogrammas pārlūkošanas vēsturi trešo personu tīmekļa vietnēs un šādu informāciju nesaglabā.
Sabiedrība trešajām personām nesūta nekādus personas datus par Klienta interneta pārlūkprogrammas pārlūkošanas vēsturi Interneta veikalā, pēc kuriem varētu identificēt Klientu.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Sabiedrība apstrādā Klienta personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
4.1. Uz distances līguma (pirkuma līguma), kura puses ir Klients un Sabiedrība, pamata: līguma noslēgšanas, izpildes procesā un pēc Klienta pieprasījuma arī pirms līguma noslēgšanas.
4.2. uz normatīvo aktu pamata: lai izpildītu Sabiedrībai saistošos nacionālos un starptautiskos normatīvos aktus.
4.3. Uz Klienta piekrišanas pamata.
4.4. Sabiedrības leģitīmajās interesēs.

5. Personas datu apstrādes kārtība
5.1. Sabiedrība apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, ņemot vērā pastāvošos riskus attiecībā uz fizisku personu privātumu, un Sabiedrībai saprātīgi pieejamos tehniskos, organizatoriskos un finansiālos resursus.
5.2. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Sabiedrība var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas Preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, Sabiedrības Preču piegādes veikšanu, Sabiedrības Preču atgriešanu un tamlīdzīgi. Gadījumā, ja izpildot šīs darbības, Sabiedrības sadarbības partneri apstrādā Sabiedrības rīcībā esošos Klienta personas datus, tad attiecīgie Sabiedrības sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem (personas, kas Sabiedrības vārdā apstrādā Klientu datus) un Sabiedrība ir tiesības nodot Sabiedrības sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
5.3. Sabiedrības sadarbības partneri (apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Sabiedrības prasībām un tiesību aktiem.
5.4. Sabiedrības sadarbības partneri neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Sabiedrības uzdevumā. 

6. Personas datu aizsardzība
6.1. Sabiedrība aizsargā Klientu personas datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, ņemot vērā pastāvošos riskus attiecībā pret fizisku personu privātumu, kā arī Sabiedrībai sapratīgi pieejamos tehniskos, organizatoriskos, finansiālos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus personas datu aizsardzības drošības pasākumus:
1)  Slēgtas telpas un piekļuves liegšana neautorizētām personām;
2)  Ugunsmūru programmu lietošana;
3)  Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
4)  Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmu lietošana;
5)  Citus aizsardzības pasākumus īstenošana.

7.  Personas datu saņēmēji
7.1. Klientu personas dati, kurus apstrādā Sabiedrība, trešajām personām netiek izpausti (tai skaitā, bet ne tikai, informācija par iegādātajām Precēm, saņemtajiem pakalpojumiem Interneta veikalā) izņemot gadījumos, ja:
1)     attiecīgajai trešajai personai dati jānodod ar Klientu noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, kredītiestādei norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu izpildi, piemēram, Sabiedrības Preču piegādes veikšanu);
2)  Klients devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
3)  personas dati jānodod normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
4)  personas dati jānodod tiesību aktos noteiktos gadījumos Sabiedrības likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties pie juridisko pakalpojumu sniedzējiem, parāda piedziņas sabiedrībām, mediatoriem, tiesās vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Sabiedrības likumīgās intereses.

8. Personas datu glabāšanas ilgums
8.1. Sabiedrība glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
1)  kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
2)  kamēr Sabiedrībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
3)  kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
4)  kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
8.2. Pēc tam, kad visi Politikas 8.1. punktā minētie Klienta personas datu apstrādes termiņi izbeidzas, Klienta personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

9.  Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
9.1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa personas datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota Klienta privātajā kontā Interneta veikalā un Sabiedrības Interneta veikala mājas lapā, kuru Klients lieto Sabiedrības pakalpojumu un Preču saņemšanas nolūkā un kur Klients personīgi var pārliecināties par savu personas datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos pārvaldīt, tajā skaitā, labot, dzēst, mainīt.
9.2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Sabiedrībai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību (nodošanu citiem datu apstrādes pārziņiem). Šīs Klienta tiesības īstenojamas, ciktāl personas datu apstrāde neizriet no Sabiedrības likumiskajiem pienākumiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
9.3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
1)  rakstveida formā klātienē Sabiedrības Birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti);
2)  elektroniskā pasta veidā, nosūtot uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@ezoterika.lv. Attiecīgo pieprasījumu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, taču šāda prasība attiecībā uz Klientu nav obligāta, ja Sabiedrībai ir pieejama pietiekoša informācija, lai pārliecinātos, ka saņemtais e-pasts ar pieprasījumu ir no Klienta (piemēram, e-pasts ir minēts kā kontaktinformācija Klienta Interneta veikala kontā, Pasūtījuma formā).  
9.4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
9.5. Sabiedrība atbildi uz pieprasījumu Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz Klienta e-pastu (pamatā ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu).
9.6. Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Klients pret Sabiedrību ir cēlis iebildumus, tad Sabiedrība veic nepieciešamās darbības, lai Klienta iebildumus atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties attiecīgajā uzraudzības iestādē (Latvijas Republikā tā ir Datu valsts inspekcija).

10.  Klienta piekrišana personas datu apstrādei un tiesības to atsaukt
10.1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei (piemēram, bet ne tikai, individuāli sagatavotas reklāmas un piedāvājumu saņemšanai) var dot, autorizējoties Interneta veikalā, Interneta veikalā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), klātienē Sabiedrības Birojā vai sūtot e-pastu uz info@ezoterika.lv
10.2. Klientam ir tiesības atsaukt viņa personas datu apstrādei doto piekrišanu jebkurā brīdī tādā pat veidā, kādā tā dota, attiecīgi klātienē Birojā, autorizējoties Interneta veikalā, vai nosūtot uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@ezoterika.lv. Sūtot piekrišanas atsaukumu uz iepriekš norādīto Sabiedrības e-pasta adresi, piekrišanas atsaukumu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, taču šāda prasība attiecībā uz Klientu nav obligāta, ja Sabiedrībai ir pieejama pietiekoša informācija, lai pārliecinātos, ka saņemtais e-pasts ar piekrišanas atsaukšanu ir Klienta (piemēram, e-pasts ir minēts kā kontaktinformācija Klienta Interneta veikala kontā, Pasūtījuma formā).
10.3. Sabiedrība, saņemot minēto Klienta piekrišanas atsaukumu, turpmāku Klientu personas datu apstrādi, kas pamatota uz šādu piekrišanu, konkrētajam nolūkam vairs neveiks.
10.4. Piekrišanas atsaukums neietekmē Klientu personas datu apstrādes, kas veiktas laika periodā līdz Klients iesniedza attiecīgo piekrišanas atsaukumu (piekrišanas spēkā esamības laikā), tiesiskumu.
10.5. Lai novērstu šaubas, paskaidrojams, ka Klientam, atsaucot personas datu apstrādes piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tāda Klienta personas datu apstrāde, kuru Sabiedrība veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, uz noslēgtā distances līguma (pirkuma līguma) pamata). 

11.  Komerciālie paziņojumi
11.1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Sabiedrības Precēm un/ vai pakalpojumiem un citiem ar tieši Klientam pārdoto Preču nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, reklāmas, klientu aptaujas) Sabiedrība veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
11.2. Klients piekrišanu Sabiedrības komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot, autorizējoties Interneta veikalā, Interneta veikala mājas lapā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas) vai sūtot e-pastu uz info@ezoterika.lv
11.3. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc distances līguma (pirkuma līguma) izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no Politikas 10.2. punktā norādītajiem veidiem.
11.4. Sabiedrība pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām darba dienām.
11.5. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Sabiedrība var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.

12. Saziņa ar Klientu
12.1. Sabiedrība veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta nodoto kontaktinformāciju (pamatā –telefona numuru, e-pastu).
12.2. Saziņu par noslēgtā distances līguma (pirkuma līguma) izpildi Sabiedrība veic uz minētā līguma pamata (piemēram, par Preces piegādes veida un laiku saskaņošanu, informācijas saskaņošana par maksājumiem, izmaiņām Pasūtījumā u.c.).

13. Interneta veikala apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
13.1. Interneta veiklā var tikt izmantotas sīkdatnes. Plašāka informācija par sīkdatņu izmantošanu pieejama Sīkdatņu apstrādes noteikumos.

14. Politikas spēkā esamība un grozījumi
14.1.  Šie Politika ir pieejama Sabiedrības Birojā un Interneta veikalā ezoterikabio.lv. Pēc Klienta atsevišķa pieprasījuma Politika var tikt izsniegta atsevišķā kopijā Biroja adresē vai nosūtīta uz Klienta e-pasta adresi.
14.2. Sabiedrība vienpusēji jebkurā brīdī ir tiesīgs grozīt šo Politiku, paziņojot Klientiem par attiecīgajiem grozījumiem Sabiedrības Interneta veikalā, pa e-pastu vai citā veidā pēc Sabiedrības ieskatiem.
14.3. Sabiedrība saglabā Politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Sabiedrības Interneta veikalā.
14.4. Šī Politikas redakcija stājas spēkā 2019. gada 2. maijā un aizstāj iepriekš apstiprināto privātuma politikas redakciju.

Pielikums Nr. 1
SIA “Ezoterika” Klientu personas datu apstrādes politikai

Personas datu kategorijas 


Nr.


Personas datu kategorija


Personas datu veidi


Komentāri


1.              

Pirkuma dati

Vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, Preces piegādes adrese, Preces piegādes veids, maksājuma veids, maksājuma dati (ieskaitot, bet ne tikai bankas konta numurs.), trešo personu, kuras saņem Preci/-es (ja nesaņems pats Klients), vārds, uzvārds, pilnvarojuma pamatojums.

Preču piegādes adrese norādāma tikai tādā gadījumā, ja, veicot Pasūtījumu, kā piegādes veids izvēlēts kurjerpasts, kas veic Preces piegādi uz konkrētu adresei.

 

Gadījumā, ja Preci Klienta vārdā saņem trešā persona, tad Klients, piekrītot Politikai, apliecina, ka šāda trešā persona piekrīt savu personas datu apstrādei un Klients par to ir viņu informējis.

2. Reģistrācijas dati

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, dzimšanas datums, dzimums, Preču piegādes adrese, maksājuma karšu dati, PayPal, Paysera konta dati.

Minētie dati no Klienta tiks ievākti un apstrādāti gadījumā, ja Klients izvēlas reģistrēties Sabiedrības interneta veikalā ezoterikabio.lv

3.              

Interneta veikala pakalpojumu izmantošanas dati

Vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, IP adrese, Klienta publiski paustā viedokļa par Interneta veikalā pārdodamajām Precēm vēsture, Sabiedrības un Klienta komunikācijas vēsture (ieskaitot elektroniskās sarakstes) atstātā Preču groza dati, Interneta veikalā veicamo aptauju atbilžu vēsture, Klienta Pasūtījuma /pirkuma dati, Pasūtījumu vēsture, maksājumu vēsture.

 


4.              

Sīkdatnes

Rīcības Interneta veikalā vēsture.

 


5.              

Analītiskie dati

Pasūtījuma/ Pirkumu vēsture, pārlūkošanas Interneta veikalā vēsture, maksājumu vēsture, Sabiedrības un Klienta komunikācijas vēsture (ieskaitot elektroniskās sarakstes) Klienta atsauksmes, aptauju laikā sniegtās atbildes.

Ņemot vērā, ka Sabiedrība vēlas, lai Interneta veikala un Preču iegāde būtu Klientiem pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, tad Sabiedrība patstāvīgi veic savu darbību analīzi un monitoringu, kuru laikā analizējam un apstrādājam minētos Klienta personas datus. 

 

6.            

 

Personalizētie dati

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs,  e-pasts, Preču piegādes adrese, Preču piegādes veidu vēsture, maksājumu veidu vēsture, pārlūkošanas Interneta veikalā vēsture, Pasūtījumu/ pirkumu vēsture, IP adrese.